Behandlingar av personuppgifter

Arbetssökande

Dina personuppgifter kommer Nexiko att använda för rekryteringsändamål. Vi kommer behandla de personuppgifter som du själv delar med oss. Exempelvis ditt CV, ditt personliga brev, annan information som betyg och intyg som du lämnar till oss eller till ett rekryteringsbolag. Dessutom kan vi behandla anteckningar från intervjuer, samtal med referenser och resultat från eventuella tester.

För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.

Endast behöriga medarbetare som arbetar med rekrytering hos Nexiko kommer ta del av dina personuppgifter. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för kandidater.

I samband med rekrytering sparar Nexiko dina personuppgifter för att kunna använda uppgifterna vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan raderar vi uppgifterna om du inte väljer att fortfarande vara aktiv genom att skicka in en ny ansökan. Den lagliga grunden för behandling är för ingående av avtal och intresseavvägningFör radering av dina personuppgifter i förtid kontakta dataskydd@nexiko.com.

Anställd

Som anställd behöver vi dina uppgifter för att hantera din anställning hos oss. Dina personuppgifter kommer Nexiko exempelvis att använda för löneutbetalningar, skatteinbetalningar, sjukförsäkringar och liknande.

De som kommer ta del av dina personuppgifter är de som arbetar med ekonomi och lönehantering hos Nexiko. Även lönesättande chef kommer behandla dina uppgifter.

Nexiko sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla bokföringslagen, vilket är sju år. Den lagliga grunden för behandling är rättslig förpliktelse och ditt anställningsavtal. För mer information kring behandlingen av dina personuppgifter kontakta dataskydd@nexiko.com.

Praktikant

Som praktikant behöver vi dina uppgifter för att administrera din praktiktjänstgöring hos oss. Dina personuppgifter kommer Nexiko exempelvis att använda för att din handledare ska kunna kontakta dig inför din praktik men vi kommer också hantera dina personuppgifter som en del av att ordna praktikplats åt dig. Den lagliga grunden är ditt avtal om praktik och vi raderar uppgifterna 3 månader efter avslutad praktik. För mer information kring behandlingen av dina personuppgifter kontakta dataskydd@nexiko.com. 

Samarbetspartner och uppdragstagare

Representerar du ett företag (leverantör eller uppdragstagare) som inleder ett samarbete med Nexiko behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi exempelvis namn, kontaktuppgifter och annat som underlättar eller reglerar vårt samarbete.

Den lagliga grunden för behandling är avtalet mellan parterna.

Om ditt företag är en enskild firma kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till bolaget.

Nexiko behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk, till exempel under en garantitid. Nexiko kan anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla i kontakterna med en annan samarbetspartner, när det är nödvändigt för att få projekt att fortlöpa som planerat.

För att värna din integritet så uppmanar Nexiko alla anbudsgivare att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som skickas in till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.

Nexiko sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som samarbetspartner kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.

Publik

För att du ska kunna vara publik vid någon av våra inspelningar behöver vi behandla några av dina personuppgifter. Vi behöver bl.a. veta ditt namn och telefonnummer. Vi behöver behandla dina uppgifter av flera skäl. Dels för att vi ska kunna boka en plats till dig på vår inspelning, men även utifrån säkerhetsskäl, exempelvis vid en utrymning av lokalen. Den lagliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi raderar dina kontaktuppgifter senast tre månader efter avslutad inspelning. För att invända mot vår intresseavvägning eller mer information kring detta kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.

Medverkande och casting

När Nexiko producerar ett TV-program, drama eller liknande behöver vi medverkande. När du uttryckt intresse av att medverka i produktionen behöver vi behandla dina personuppgifter för att få en bild av dig som medverkande i syfte att kunna avgöra om du passar som medverkande i produktionen.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är exempelvis namn, ålder och adress. Vi kommer även att behandla de bilder, ljudfiler och videos på dig som du skickar in till oss. Vi kommer också behandla uppgifter som förekommer i anteckningar vid en eventuell intervju av dig.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Tänk också på att inte skicka oss känsliga personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom företaget samt av våra uppdragsgivare, t.ex. Tv-kanaler, reklambyråer, filmbolag och liknande.

Den lagliga grunden för behandlingen är för ingående av avtal och ntresseavvägning.

Nexiko sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för den aktuella produktionen. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter under casting kan du få på begäran. För att invända mot vår intresseavvägning eller för mer information kring vår behandling kan du kontakta dataskydd@nexiko.com. Du kan också läsa mer i vår integritetspolicy på nexiko.com/dataskydd

När du medverkar i någon av våra produktioner behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter vi behöver behandla beror på formen av ditt medverkande. Vi behöver bl.a. veta din ålder och namn eftersom du tecknar ett medverkandeavtal med oss. Är du medverkande som statist med ersättning behöver vi även ha uppgifter för att kunna betala ut ersättning samt skicka kontrolluppgift till Skatteverket. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal och rättslig förpliktelse.

Nexiko sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som medverkande kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.