Information om Nexikos hantering av personuppgifter

Nexiko AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det gäller såväl för behandling av personuppgifter avseende kunder och leverantörer med relation till bolaget, som för medarbetare, statister och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos bolaget.

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även veta vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Nexiko behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

 

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Nexiko AB  (nedan ”Nexiko”) 556906-5641

 

Nexiko är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Nexiko är även personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på Nexikos uppdrag. Det kan exempelvis gälla ett bolag som är en del av vår produktion, exempelvis vid efterbearbetning av inspelat ljud- och bildmaterial, eller ett företag som levererar något av Nexikos IT-system. 

Nexiko har avtal med dessa företag (så kallade personuppgiftsbiträden). Avtalen säkerställer att företagen inte sprider eller missbrukar informationen. I samband med att Nexiko samlar in dina personuppgifter får du information om andra företag som kan få ta del av dina personuppgifter.

Nexiko ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Det är även till Nexiko som du vänder dig för att göra gällande de rättigheter som du har kopplat till behandlingen av dina personuppgifter.


Dina rättigheter

Du har rätt att få information om Nexikos behandling av dina personuppgifter och få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. För att begära ut ett registerutdrag kontakta dataskydd@nexiko.com.

Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. För rättning eller radering kontakta dataskydd@nexiko.com.

I vissa fall har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett format som möjliggör ett överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan du invända mot bolagens behandling av dina personuppgifter. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.

Har du några övriga frågor om hur Nexiko behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten/Dataskyddsmyndigheten/Datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

Nexiko sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, avtalsåtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt fastställd gallringsfrist.


Skydd av dina uppgifter

All behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de rättsregler som följer av EU:s dataskyddsförordning och annan gällande lagstiftning på området. Nexiko ska genomföra nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer Nexiko att sådan överföring är laglig.


För att läsa mer om våra olika personuppgiftsbehandlingar kan du kika här